Petitie stoprom.com

Potlood en schrijfblok Pixabay

De discussie rond het gebruik van ROM (Routine Outcome Monitoring ) - het regelmatig invullen van vragenlijsten ter ondersteuning van de behandeling in de ggz - wordt met de petitie ‘stoprom’ flink op scherp gezet. En dat is jammer en onverstandig. Met de populistische titel ‘Stop Rom’ verdwijnt de nuance in de discussie en dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (nieuwe naam LPGGz) erkent dat er op dit moment nog vraagtekens bestaan bij het gebruik van ROM als benchmarkinstrument. Daar kan en moet zeker nog een hoop ontwikkeld en verbeterd worden. Een onafhankelijk onderzoek om te kijken welke mogelijkheden er zijn juichen wij daarom toe. Dat wil niet zeggen dat we direct moeten stoppen met het gebruik van ROM. Daarvoor is transparantie in de ggz te belangrijk. De tijd van de ggz als black box is verleden tijd: cliënten en naasten hebben het recht op zicht op de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling.

Laten we in het oog houden waar het allemaal om begonnen is: een goede en effectieve behandeling van mensen met psychische problemen. Voor ons staat buiten kijf dat ROM hiertoe een geschikt instrument kan zijn in de behandelkamer, waarmee het gesprek tussen behandelaar en cliënt wordt ondersteund. Hierbij passen geen lange, ingewikkelde vragenlijsten die zonder enige terugkoppeling worden afgenomen en waarbij mensen geen idee hebben wat de bedoeling is. Helaas is dit nog vaak de praktijk.

Als ROM op een goede wijze wordt toegepast kan het verloop van de behandeling worden gevolgd en inzicht en informatie worden verkregen over het herstel van de cliënt en de tevredenheid over (het effect van) de behandeling. Hierover met elkaar in gesprek gaan kan alleen maar winst opleveren. Kortom, het gebruik van ROM in de behandelkamer moet juist worden gestimuleerd en niet gestopt!

Wij betreuren het dat ROM door veel hulpverleners wordt ervaren als een door de zorgverzekeraars opgelegd verplicht nummer en een toename van bureaucratische rompslomp.

Laten we de slechte ervaringen en negatieve energie in de huidige discussie aanwenden om – in nauwe samenspraak met cliënten en naasten – te bekijken welke concrete stappen er moeten worden gezet om ROM beter in te zetten. Alle partijen moeten hierbij hun wederzijdse verantwoordelijkheid erkennen en nemen en bereid zijn om tot inzicht en verbetering te komen: professionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, NKO en SBG.

Laten we onze ambities om te komen tot een transparantie ggz, zoals verwoord in de Agenda voor Gepast Gebruik en Transparantie, niet klakkeloos over boord gooien maar met elkaar zoeken naar nieuwe oplossingen en doorontwikkeling van de toepassing van ROM.

Want uiteindelijk gaat het erom dat mensen met psychische problemen in Nederland goed behandeld worden.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (nieuwe naam LPGGz)

Meer nieuws