Start nieuwe bekostiging ggz en FZ op 1 januari 2022

ZPM_ZVT1_ZORGVRAAG

Op 1 januari 2022 start de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel, het zorgprestatiemodel. Doel ervan is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s en een vergoeding die aansluit bij de vraag en de behoefte van de cliënt en diens naasten. Hierdoor kan meer maatwerk per cliënt worden geleverd. Medio december 2021 hebben alle betrokken veldpartijen de gemaakte afspraken ondertekend om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. MIND tekende namens de cliënten in de ggz.

Vergoeding op basis van zorgvraagtypering

In het nieuwe zorgprestatiemodel wordt voor elke cliënt een zogeheten zorgvraagtype bepaald met behulp van een vragenlijst (HoNoS+). Het zorgvraagtype dat daar uit komt, geeft informatie over de benodigde zorg, de zorgintensiteit en verwachte duur van de ggz-behandeling. De factoren die de kosten bepalen zijn: wie de behandelaar is (beroep), in welke setting (waar), de duur van de behandeling en het type consult, of het een diagnose of behandeling betreft of groepsconsult. Mensen die in 2021 al in behandeling waren, zullen in het eerste half jaar van 2022 tijdens een evaluatiemoment ook hun zorgvraagtypering krijgen. Lees hier verder over de nieuwe zorgvraagtypering.

Andere facturering met gevolgen voor eigen risico

In het nieuwe vergoedingenstelsel gaan zorgaanbieders ook vaker facturen sturen. Hiermee wordt beter zichtbaar welke zorg tegen welke kosten geleverd is. Dit heeft echter wel gevolgen voor de betaling. Voorheen werd alleen bij aanvang van een behandeling aanspraak gedaan op iemands eigen risico. In het nieuwe systeem zal de cliënt elk jaar eerst vanuit het eigen risico zelf betalen. Daarna volgt eventuele vergoeding volgens de polisvoorwaarden van iemands verzekering. Dit is gelijk met de overige zorg buiten de ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit werkt nu op verzoek van het ministerie van VWS aan een nieuwe en betere vorm van het eigen risico voor de ggz. Dit naar aanleiding van een kamerbrief van MIND en de motie van de Tweede Kamer.

Rol van MIND

In 2019 begonnen zorgaanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars, de overheid en MIND met de uitwerking van de bekostiging. Het nieuwe zorgprestatiemodel is de verantwoordelijkheid van alle betrokken veldpartijen. Belangrijk voor MIND was dat het nieuwe systeem zou bijdragen aan voldoende vergoeding voor zorg aan mensen met zware of complexe zorgvragen. In het oude systeem ontvingen zij de standaard bekostiging. Deze bleek vaak niet genoeg te zijn voor de hele behandeling die zij nodig hadden. Het gevolg was dat behandelaren terughoudend werden in het aannemen van mensen met complexe zorgvragen. Ander belangrijk punt om te verbeteren was de vergoeding van ervaringsdeskundigen in de zorg. Samen met de Vereniging van Ervaringsdeskundigen hebben we ervoor kunnen zorgen dat ervaringsdeskundigen van niveau 4, 5 en 6 een vorm van vergoeding krijgen. Ook de gesprekken met familie en/of naasten van cliënten worden in het nieuwe systeem vergoed.

De komen tijd zullen we nauwlettend volgen hoe het zorgprestatiemodel in de praktijk uitwerkt. Heb je vragen over de zorg, ondersteuning of participatie? Dan kun je contact opnemen met het Nationale Zorgnummer (een initiatief van MIND en de Patiëntenfederatie Nederland). 

Lees hier meer over het zorgprestatiemodel en de digitale patiëntfolder over het zorgprestatiemodel.
 

Zorgprestatiemodel, ben jij er al bekend mee?

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.
Meer nieuws