Integriteit

MIND vindt een respectvolle, integere omgang tussen medewerkers onderling en in het zakelijke verkeer met derden belangrijk. Daarom hebben we drie regelingen opgesteld die samen ons integriteitssysteem vormen.

  1. In de regeling Ongewenste omgangsvormen staat onze aanpak beschreven, gericht op preventie, voorlichting, signalering van ongewenst gedrag, veilige inrichting van de werkomgeving en adequate opvang en nazorg.
  2. In onze Klokkenluidersregeling staat hoe medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden in de organisatie.
  3. In onze Gedragscode staat aangeven wie we zijn en wat we verstaan onder goed gedrag. De code beschrijft een aantal kernwaarden en heeft betrekking op de medewerkers van MIND, zowel voor de onderlinge contacten als de contacten met derden.

MIND besteedt binnen de organisatie regelmatig aandacht voor integriteitsvraagstukken. Heb je toch klachten over integriteitskwesties, misstanden of grensoverschrijdend gedrag, dan kun je dit melden bij de integriteitsfunctionaris van MIND via e-mail: integriteitsmeldingen@wijzijnmind.nl. De integriteitsfunctionaris adviseert je over verder te nemen stappen.
 
Als je een externe melding wilt doen, dan kan dat bij het Huis voor Klokkenluiders. Zie de website van Huis voor klokkenluiders of bel naar 088 – 1331 030. Ook zij zullen je informeren over de verder te nemen te nemen stappen.