MIND Verkiezingspunten: psychische hulp voor iedereen

-_mind_zichtopbeter_002

Zorg ervoor dat iedereen met psychische klachten snel een intake kan krijgen, niet lang hoeft te wachten op zorg en dat er in de buurt lotgenotencontact en ondersteuning bij herstel beschikbaar is. 

Snellere toegang tot integrale hulp en zorg

Mensen moeten sneller toegang krijgen tot psychische- en/of verslavingszorg; lange wachtlijsten moeten weggewerkt. Er is behoefte aan integrale en laagdrempelige hulp dichtbi, met een goede verwijzing tussen sociaal - en zorgdomein.

Veranker lotgenotencontact structureel

Zorg voor een goed lokaal systeem van lotgenotencontact naar voorbeeld van de 'Kontaktstellen' in Duitsland. Zo wordt lotgenotencontact een pijler van de informele zorg, aangevuld met ervaringsdeskundigheid.

Stel een onafhankelijke doorzettingsmacht in

In deze regeerperiode is al afgesproken dat er regionale tafels komen voor cliënten die te maken hebben met te lange wachttijden of die anderszins vastlopen in het systeem. Koppel aan deze tafels een regionale doorzettingsmacht. Deze doorzettingsmacht staat naast de cliënt en kan regionaal en landelijk zorg regelen door alle schotten heen. 

Maak per cliënt een zorgnetwerk op maat

Zorg en ondersteuning moeten worden afgestemd op de vraag van de cliënt. Er moet integrale zorg en hulp komen in overleg met cliënten, naasten en hulpverleners. 

Zorg voor een integrale bekostiging

Bij maatwerk past een integrale bekostiging van zorg en ondersteuning, die uitgaat van de wens van cliënten en past bij de zwaarte van de zorg. Een dergelijke financiering maakt het veel gemakkelijker voor (zorg)aanbieders om samen te werken en afspraken te maken. 

Organiseer steun in de wijk

Faciliteer in de wijk een zorgcentrum of een ander steunpunt waar mensen kunnen binnenlopen en organiseer in de wijk integrale teams die ook integraal worden bekostigd. Bouw dit weer op daar waar het is ‘afgebroken’.

Geef de huisartspraktijk ruimte

Onze achterban ervaart dat de huisarts (te) druk is en de praktijk (te) groot. Daarom schuift de huisarts psychische problemen snel door naar anderen. De huisarts moet gesteund worden door een sterke POH, zonodig doorverwijzen en altijd betrokken blijven.