Vacature: Leden Expertcommissies en werkgroepen - vrijwilliger

Wat doet de MIND Expertcommissie?

MIND heeft zich een aantal doelen gesteld gericht op bevordering, behoud en herstel van psychische gezondheid in de meest brede zin van het woord. Om de inhoudelijke speerpunten van de vereniging MIND goed vorm te kunnen geven zijn er drie expertcommissies ingericht: Jeugd, Kwaliteit van Leven, en Kwaliteit van Zorg. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen.  De Expertcommissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De Expertcommissies en werkgroepen geven het beleidsteam van MIND gevraagd en ongevraagd strategisch advies vanuit het cliënten- en naastenperspectief en rapporteren aan het bestuur.  

De Expertcommissies komen jaarlijks zo'n 4-6 keer bij elkaar. Tussendoor wordt er regelmatig iets voorgelegd waarover, per mail of via het ledenplatform, advies wordt gevraagd. Daarnaast wordt jullie input, via ons, gevraagd in werkgroepen of overleggen die geïnitieerd worden vanuit een beleidsprogramma van een ministerie. Want ook zij zijn steeds meer bezig om het belang van cliënten of naasten mee te nemen in hun plannen.   

Voor alle expertcommissies geldt dat het Meerjarenbeleidsplan van MIND ten grondslag ligt aan de adviezen. Voor het opstellen van een nieuw Meerjarenbeleidsplan wordt nadrukkelijk jullie input gevraagd. Ook wordt elk jaar een nieuw jaarplan voorgelegd.  

Focus per expertcommissie

Voor de expertcommissie Kwaliteit van Zorg (VOL) zijn we op zoek naar mensen die vanuit cliënt of naastenervaring mee kunnen denken over thema’s rond kwaliteit van zorg. De focusgebieden van deze expertcommissie zijn:   

 • Terugdringen wachtlijsten in de ggz   
 • Implementatie en (door)ontwikkeling kwaliteitsstandaarden en indicatoren   
 • Relationele zorg en professionele nabijheid    
 • Suïcidepreventie volwassenen

Voor de expertcommissie Jeugd zijn we op zoek naar mensen die vanuit hun client- of naastenervaring iets kunnen bijdragen aan de volgende thema’s of werkgroepen, de focus ligt nu met name op de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd:  

 • Reikwijdte van de jeugdhulpplicht 
 • Stevige lokale teams en toegang 
 • Samenwerking met andere domeinen (onderwijs, volwassenzorg, bestaanszekerheid) 
 • 18-/18+ problematiek 
 • Leefwereldtoets 

Bij de expertcommissie Kwaliteit van Leven (vol) zitten mensen die vanuit hun eigen of naastenervaring en kennis willen bijdragen aan:  

 • Stigmabestrijding
 • Bestaanszekerheid 
 • Wonen/dakloosheid 
 • Werk 
 • De kwaliteit van leven binnen en buiten het zorgkader  

Voor de werkgroep data en privacy zijn we op zoek naar mensen die vanuit hun client of naastenervaring mee kunnen denken over thema's rond gegevensverzameling en –deling en privacy. Met de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) wordt binnen Nederland vaart gemaakt met de informatie infrastructuur binnen de zorg. Daarnaast komt is op Europees niveau een ‘European Health Dataspace’ in de maak. 

Relatie met projecten van MIND

De uitvoering van lopende en nieuwe projecten is belegd bij het team Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek (KIO). Het KIO-team informeert de Expertcommissie over de voortgang van nieuwe projecten als daar behoefte aan is. 

Functieprofiel van (nieuwe) leden van een Expertcommissie 

De leden van de Expertcommissie beschikken over basiskwaliteiten zoals hieronder beschreven. Hun expertise m.b.t. de speerpunten kunnen zij gedurende hun deelname aan de commissie verder ontwikkelen. Bij de samenstelling van de expertcommissie is diversiteit een belangrijk uitgangspunt Daar waar kennis en informatie voor advisering op specifieke onderwerpen onvolledig of onvoldoende is, kan de Expertcommissie besluiten een beroep te doen op externe deskundigheid.  

Van de leden van de Expertcommissie wordt verwacht dat zij:  

 • de vergaderingen bijwonen; 
 • zo'n 4 uur per maand tijd willen investeren; 
 • over ervaringskennis beschikken of hebben 
 • blijk geven over een brede, overstijgende blik te beschikken (Helicopterview); 
 • in teamverband kunnen werken; 
 • affiniteit hebben met beleid; 
 • naast praten ook kunnen luisteren; 
 • bereid zijn te reflecteren over het functioneren van de Expertcommissie en het eigen functioneren in het team. 

Het is een pré voor leden van de Expertcommissie dat zij: 

 • binding hebben met achterbanorganisaties van MIND; 
 • kennis en/of ervaring hebben met belangenbehartiging. 

Deelname aan de Expertcommissie is vrijwilligerswerk. Er geldt een vergoeding (vacatiegeld) van 25 euro per deelgenomen vergadering van een halve dag, en 50 euro per deelgenomen vergadering van meer dan een halve dag (dit is inclusief voorbereidingstijd). 

Contact

Heb je interesse om lid te worden van een expertcommissie, neem contact op met onderstaande personen: