Thema 10 verkiezingen: Belangenbehartiging en participatie in beleid

Medezeggenschap en participatie vanuit cliënten en naasten levert een belangrijke bijdrage in het realiseren van kwaliteit van zorg en hulp. De inbreng van cliënten en hun naasten vindt op verschillende manieren plaats. Binnen de instellingen in cliëntenraden en familieraden. Op gemeentelijk niveau in diverse adviesraden en platforms. Gemeentelijk en regionaal komt deze diversiteit samen in Regionale Cliënten Organisaties (RCO’s). RCO’s werken onafhankelijk, hebben een brede blik en zijn daarom van bijzondere waarde.  

Het is belangrijk dat gemeenten burgers vroegtijdig betrekken bij beleid. Op dit moment wordt de stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten vaak nog onvoldoende gehoord. Hetzelfde geldt voor jongeren, dak- en thuislozen en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.  

Wat is nodig?  

  • Ondersteun en faciliteer medezeggenschap en beleidsparticipatie in de gemeente. Betrek cliënt- en naastenvertegenwoordigers ook in regionaal beleid. Maak hier afspraken over met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld als het gaat om participatie bij afspraken over (gezamenlijk) inkoopbeleid.  
  • Faciliteer ook zaken die een voorwaarde zijn voor goede participatie, zoals: ondersteuning; scholing en deskundigheidsbevordering; eigen onderzoek en achterbanraadpleging. 
  • Breng samenhang in alle lokale en regionale overleggen die mensen met psychische kwetsbaarheid aangaan en werk vanuit een eenduidige visie, zodat cliënt- en naastenvertegenwoordigers gericht hun inbreng kunnen leveren. Maak hierover afspraken met hen. 
  • Betrek inwoners vroegtijdig bij het tot stand komen van beleid wat hen aangaat. Betrek hen ook bij uitvoering en werk in co-creatie.   
  • Ontwikkel met betreffende (sub)doelgroepen alternatieve vormen van medezeggenschap en participatie die passen bij hun wensen en mogelijkheden. Maak gebruik van kennis die hierover verzameld is, onder meer in het project Droom en Daad