Thema 2 verkiezingen: Zorg voor jeugd

De cijfers liegen er niet om. Driekwart van de psychische problemen ontstaat in de pubertijd; ruim 1 op de 5 jongeren heeft voor het 19e jaar al eens ernstige psychische problemen gehad en zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren onder 20 en 30 jaar. De coronacrisis heeft jongeren het hardst getroffen, ook mentaal. Een goed gemeentelijk beleid kan het verschil maken voor psychische gezondheid van jongeren. Gemeenten krijgen nu extra geld voor jeugdhulp. Dat geld mag niet weglekken naar andere zaken maar moet vooral besteed worden aan kinderen en jongeren die het hardst nodig hebben. Daarnaast is belangrijk dat gemeenten fors investeren in preventie om mentale gezondheid van jeugdigen te versterken. Specifieke aandacht is nodig voor de rol van en het voorkomen van vroegkinderlijke trauma's en het feit dat psychische problemen vaak van generatie op generatie worden doorgegeven.  

Wat is nodig? 

  • Bied laagdrempelige zorg die aansluit op de klachten, wensen en behoeften van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Betrek hierbij ook hulp aan de ouders. Zet stevig in op het terugdringen van wachttijden en stel hierbij vast welke resultaten de gemeente hierbij wil boeken. Organiseer jeugdhulp dichtbij en laagdrempelig in de wijk. Dit helpt om specialistische jeugdzorg, uithuisplaatsingen en jeugdhulp in gedwongen kader te voorkómen. Jongerenwerk in de wijk draagt ook bij het tijdig signaleren van problemen en de bereidheid bij jongeren om problemen serieus op te pakken en hulp te aanvaarden. 
  • Zorg voor afstemming van jeugdhulp en onderwijs. Door zorg- en onderwijsbudgetten samen te voegen, kunnen we voorkomen dat kinderen met psychische aandoeningen thuis zitten, vastlopen in hun ontwikkeling en in crisis geraken. Benader kinderen die lange tijd niet naar school gaan actief en lever maatwerk.  
  • Heb oog voor de overdracht van psychische kwetsbaarheid en schade van generatie op generatie. Steun KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) en KOV (Kinderen van Ouders met een Verslavingsprobleem) met speciale KOPP/KOV-programma’s.    
  • Zorg dat alle kinderen binnen uw gemeente weten waar zij terecht kunnen als er iets met hen aan de hand is, met hun ouders of met een kind in hun omgeving.    
  • Zorg voor laagdrempelige voorzieningen voor jongeren. Maak in de buurt van de scholen inloopplekken, voor en door jongeren. Bijvoorbeeld @ease,  jimmy’s, Roger That huizen i.o. 
  • Inventariseer in hoeverre extra problemen (zijn) ontstaan bij kinderen en jongeren door schoolsluitingen tijdens de Corona lockdown. Investeer in voorlichting en laagdrempelige hulp op school.  
  • Neem vanaf de basisschool mentale gezondheid op als een integraal en belangrijk onderdeel in het lesaanbod. Belangrijke thema's zijn daarin weerbaarheid, openheid en veiligheid. Ook pesten, dat vaak leidt tot psychische problemen, verdient aandacht hierin. De gemeente kan dit stimuleren en coördineren. Zet hierbij ervaringsdeskundigen in. Scholen kunnen gebruik maken van externe onderwijsprogramma’s zoals van de MIND Young Academy.  
  • Betrek jongeren vanaf het begin bij beleid, ga met hen in gesprek en maak gebruik van hun ervaringen. Geef medezeggenschap en participatie van jongeren structureel vorm en kies hier werkvormen bij die jongeren aanspreken. Zorg daarnaast ook voor inbreng van ouders en andere naasten bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. Neem jongerenparticipatie en medezeggenschap op als voorwaarden bij de inkoop van zorg en ondersteuning.