Thema 3 verkiezingen: Regionale samenwerking

Veel beleid op het gebied van de ggz wordt op regionaal niveau afgestemd. Zo zijn er regionale overleggen en tafels voor aanpak wachttijden, verward gedrag, ambulantisering, juiste zorg op de juiste plek, zorg en veiligheid, enzovoort. De doordecentralisatie van beschermd wonen gaat gepaard met een extra verplichting voor gemeenten om regionaal samen te werken. Een rode draad in veel regionale overleggen is de samenhang tussen zorgdomein (Zvw, Wlz) en sociaal domein. 

Voor mensen met psychische kwetsbaarheid is die samenhang van groot belang, want zij willen integrale hulp krijgen. Bovendien zijn voorzieningen waar zij gebruik van maken vaak niet in elke gemeente beschikbaar, maar wel in regionaal verband. De veelheid van regionale overleggen brengt echter het risico van een nieuwe versnippering met zich mee. Bovendien is cliëntparticipatie moeilijk waar te maken als er zoveel verschillende overlegtafels zijn. 

Wat is nodig? 

  • Investeer als gemeente in regionale samenwerking met andere gemeenten en met partijen in het zorgdomein en andere zorgdomeinen. Laat daarin steeds het belang van de burger met psychische kwetsbaarheid centraal staan. 
  • Ondersteun en faciliteer cliënt- en naastenparticipatie op regionaal niveau, zodat direct belanghebbenden een volwaardige inbreng in regionaal beleid kunnen hebben. 
  • Werk aan een gezamenlijke en door cliënten en naasten gedragen visie in de regio die leidend is voor alle beleidsonderwerpen. Leg verbinding tussen de verschillende beleidsthema’s en beperk het aantal overlegtafels. (Centrum)gemeenten en zorgverzekeraars kunnen hierin samen het initiatief nemen. 
  • Wees transparant over regionale samenwerking en afspraken. Als duidelijk is waar welke beslissingen genomen worden, kunnen cliënt- en naastenvertegenwoordigers ook gericht participeren in beleid. Wees ook transparant over gezamenlijke afspraken over (zorg)inkoop tussen gemeenten en zorgverzekeraars en betrek cliënten en naasten hierbij. 
  • Werk regionaal samen om belangrijke regionale voorzieningen te financieren, bijvoorbeeld zelfregiecentra, herstelacademies, beschermd wonen.  
  • Gebruik de regionale beleidsplannen beschermd wonen ook om daadwerkelijk invulling te geven aan de voorwaarden van de commissie Dannenberg voor beschermd thuis. Blijf niet hangen in procesafspraken, maar maak zichtbaar wat doelen zijn in relatie tot het leven van mensen met ernstig psychische kwetsbaarheid. Zorg dat ook kleine gemeenten over genoeg deskundigheid en capaciteit kunnen beschikken om hun nieuwe taken op het gebied van beschermd wonen goed uit te voeren.