Thema 4 verkiezingen: Wonen en leefbare wijken

Huisvesting en een prettige leefomgeving zijn primaire voorwaarden voor mensen om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat geldt ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en juist zij ervaren vaak problemen om een geschikte woning te vinden in een geschikte omgeving. Door het tekort aan passende en betaalbare woningen blijven mensen langer dan nodig en gewenst afhankelijk van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, en stagneert daar de doorstroming. Waar mensen met psychische kwetsbaarheid behoefte aan hebben is voldoende en betaalbare huisvesting, passende hulp in de thuissituatie en leefbare wijken waar zij zich thuis en welkom voelen. 

Wat is nodig? 

 • Zorg voor voldoende, betaalbare woningen voor mensen die uit de ggz, beschermd wonen of de opvang komen. Zorg voor een variatie aan woningen en woonvormen die passen bij verschillende groepen. Maak prestatieafspraken over het aantal benodigde woningen zoals dat ook voor andere doelgroepen gebeurt. 
 • Bied ruimte voor kleinschalige wooninitiatieven zoals die bijvoorbeeld door ouders worden opgezet. Werk hierin zo nodig samen met andere gemeenten in de regio. Geef ook ruimte voor andere initiatieven die bijdragen aan een gevarieerd woonaanbod, bijvoorbeeld Skaeve Huse, Wonen in zelfbeheer.  
 • Respecteer het wettelijk recht op landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Pas geen regiobinding toe. 
 • Wees alert dat de overgang naar de Wlz niet leidt tot gedwongen verhuizingen voor betreffende cliënten (of juist voor de mensen die in de Wmo blijven). Maak zo nodig afspraken met de zorgaanbieders om gedwongen verhuizingen te voorkomen. 
 • Maak afspraken over het voorkómen van huisuitzettingen, betrek ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties hierbij. Stop huisuitzettingen voor gezinnen met kinderen en voor mensen die onvoldoende zorg of hulp hebben ontvangen. Kijk of afspraken die hierover tijdens de coronacrisis gemaakt zijn gecontinueerd kunnen worden. 
 • Zorg voor tijdige ondersteuning als mensen in financiële problemen komen of hun administratie niet op orde kunnen houden. 
 • Volg de aanpak van Housing First, dat wil zeggen: bied mensen met meervoudige problemen zo snel mogelijk een huis aan in combinatie met intensieve, integrale ondersteuning. 
 • Zorg voor voldoende zorg en ondersteuning voor mensen die zelfstandig gaan wonen. Werk hierin als gemeente samen met woningcorporaties, zorgpartijen en cliëntorganisaties. Zorg ervoor dat ook op individueel niveau passende afspraken worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan tijdig contact opnemen voordat een cliënt na een opname weer thuis gaat wonen of een nieuw huis krijgt (afspraken werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf).  
 • Creëer laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk voor kwetsbare inwoners.  
 • Organiseer activiteiten in de wijk die ontmoetingen tussen inwoners bevorderen en stigma tegengaan. Sta open voor signalen en vragen van alle buurtbewoners. Zorg voor goede voorlichting en werk aan positieve beeldvorming. Waarborg (het gevoel van) veiligheid bij mensen met psychische kwetsbaarheid en andere wijkbewoners.   
 • Neem bovengenoemde punten mee in regionale prestatieafspraken in het kader van de Woonagenda. Betrek zorgaanbieders en cliëntorganisaties bij deze afspraken.