Thema 6 verkiezingen: Zelfregie, herstel, lotgenotencontact

Nederland kent vele initiatieven vanuit ervaringsdeskundigen en cliënt- en familieorganisaties op het gebied van zelfregie, herstel en lotgenotencontact. 

Initiatieven op het gebied van zelfregie, herstel en lotgenotencontact zijn een noodzakelijke aanvulling – en soms alternatief – voor de reguliere zorg en ondersteuning vanuit de ggz en sociaal werk. Het belang van inwoners met psychische kwetsbaarheid is dat deze initiatieven er zijn, vandaag, morgen en in de komende jaren. Wat de initiatieven zelf nodig hebben is een langetermijnperspectief, duurzame financiering en een volwaardige positie binnen het gehele hulpaanbod in de gemeente en regio. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om dit te (helpen) realiseren. 

Wat is er nodig? 

  • Zorg voor een breed aanbod op het gebied van zelfregie en herstel. De uitgave Bouwstenen voor Herstel en Participatie van MIND geven een overzicht van de diversiteit aan functies die nodig zijn. 
  • Ga na of specifiek aanbod en specifieke instrumenten zoals crisiskaart, zelfhulpgroepen, hersteltrainingen, retreats, WRAP (Wellness Recovery Action Plan) lokaal beschikbaar zijn en help zo nodig die beschikbaar te krijgen. 
  • Regel stevige en duurzame financiering van zelfregiecentra en herstelacademies. Gebruik hiervoor de handreiking die door MIND en VNG gezamenlijk is ontworpen. Check of de instrumenten die de gemeente hanteert voor inkoop (bijvoorbeeld aanbestedingen) wel passen bij dit soort aanbod; voorkom dat zelfinitiatieven hierdoor te snel buiten de boot vallen. 
  • Ga in overleg met initiatieven zelf wat een realistische en passende manier is om kwaliteit en effectiviteit van deze voorzieningen te monitoren en te verbeteren. Waak ervoor dat de gemeente zich hierin niet te formalistisch opstelt, maar houd het belang van de doelgroep zelf steeds voor ogen. Investeer meer in relaties en minder in regels.     
  • Werk samen met omliggende gemeenten om een passend aanbod te realiseren. 
  • Ga in overleg met zorgverzekeraars over mogelijkheden voor gezamenlijke financiering van initiatieven voor zelfregie, herstel en lotgenotencontact. Deze initiatieven leveren kostenbesparingen op in de (curatieve) ggz.