Thema 7 verkiezingen: Bestaanszekerheid

Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben een minimum inkomen en problemen met hun bestaanszekerheid. Andersom versterkt leven in armoede en werkloosheid de gevoelens van stress en psychische klachten. Mensen die in crisis zijn of langdurig psychische klachten hebben kunnen bovendien vaak moeilijk hun administratie op orde houden en lopen een groter risico met schulden te maken te krijgen. Psychische klachten, armoede en schulden kunnen dan een vicieuze cirkel vormen. 

Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om hun burgers bestaanszekerheid te bieden, armoede te bestrijden en vroegtijdig hulp te bieden bij (dreigende) schulden. 

Wat is er nodig? 

  • Organiseer met ervaringsdeskundigen trainingen voor medewerkers Werk in Inkomen gericht op kennis over en goede bejegening van mensen met psychische kwetsbaarheid. Onderzoek van MIND toont aan dat goede informatie en communicatie helpt om meer mensen naar (on)betaald werk te begeleiden. 
  • Zorg dat er voldoende snelle, vindbare en laagdrempelige hulp en steun beschikbaar is voor mensen in financiële moeilijkheden, zodat onnodige schulden voorkomen worden. Rust wijkteams toe om hun rol hierin te vervullen; maak afspraken zodat ambulante begeleiders in de zorg getraind worden. Zij kunnen tijdig signaleren, hulp kunnen bieden of toeleiden naar hulp. Zie ook het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over het voorkomen van schulden. 
  • Maak gebruik van ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede. Bijvoorbeeld als schuldhulpmaatjes, maar ook bij het toetsen van gemeentelijk beleid. Zorg voor helpende schuldsaneringsregelingen, zodat mensen voldoende ruimte hebben om te voorzien in hun basale levensonderhoud.   
  • Verruim de mogelijkheden om schulden die niet in redelijkheid kunnen worden afgelost kwijt te schelden. Gemeenten hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen met de zorgverzekeraar bepaalde schulden kwijt te schelden.  
  • Pas de kostendelersnorm terughoudend toe, door de lokale beleidsruimte optimaal te benutten, in afwachting van de ontwikkelingen bij de rijksoverheid.  
  • Om meer inzicht te geven in de wereld van armoede en schuld, kun je overwegen om samen met ambtenaren en ervaringsdeskundigen de serious game van Divosa over 1 uur in de bijstand te spelen.
  • Besteed in het onderwijs en in het jongerenwerk aandacht aan het leren omgaan met geld. Heb specifiek aandacht voor kwetsbare periodes zoals de overgang van 18- naar 18+. Help hen om de vier weken wachttijd in de Participatiewet te overbruggen, zodat ze in beeld blijven bij de gemeente. 
  • Maak gebruik van de discretionaire mogelijkheden van de gemeente door jongeren een aanvulling op hun uitkering te geven, als ouders niet in beeld zijn of financieel bij kunnen springen. Dit voorkomt dak- en thuisloosheid onder jongeren.