Thema 9 verkiezingen: Zorg en veiligheid

Gemeenten krijgen steeds meer taken op het grensvlak van zorg en veiligheid. De aanpak van verward gedrag is daarbij een belangrijke aanjager geweest. Met de Wet Verplichte ggz hebben gemeenten ook andere taken gekregen. Daarnaast zijn gemeenten ook partners bij de implementatie van de ketenveldnorm voor mensen met een zorgvraag die ook een gevaar voor hun omgeving kunnen vormen. In het kader van de Wet op Publieke Gezondheid krijgen gemeenten ook taken op het gebied van suïcidepreventie. 

Het is goed om te realiseren dat slechts een klein deel van mensen met (ernstige) psychische problemen gevaarlijk gedrag vertoont of overlast veroorzaakt. Een valkuil in de aanpak van verward gedrag en dergelijke is een eenzijdige focus op risicobeheersing en bescherming van de omgeving. Daardoor raakt goede zorg en veiligheid voor de persoon zelf soms uit beeld. Belangrijk is om levensbrede zorg en ondersteuning te bieden in overleg met de persoon zelf en naaste omgeving. Aandachtspunten zijn preventie, vroegsignalering, nazorg (als het ‘directe gevaar’ is geweken) en herstelgerichte ondersteuning. Hulp aan mensen die primair een gevaar voor zichzelf zijn (zelfbeschadiging, suïcidaliteit) verdient extra aandacht. 

Wat is nodig? 

  • Creëer een levensloopfunctie voor mensen met (risico op) gevaarlijk gedrag. Dit houdt in: blijvende zorg en ondersteuning op alle levensgebieden over de grenzen van domeinen heen. Werk mee met de implementatie van de levensloopfunctie in de ketenveldnorm en pas de principes ook toe op een bredere groep mensen met een complexe zorgvraag. 
  • Verbind de aanpak verward gedrag met andere onderwerpen zoals ambulantisering, Beschermd Thuis, Wvggz. Kom tot een meer integrale aanpak met het accent op preventie, herstel en levensbrede ondersteuning. Betrek hierbij ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. 
  • Neem signalen van familie en andere naastbetrokkenen serieus. Zorg dat zij ook weten waar zij terecht kunnen met hun vragen en zorgen. Gebruik daarvoor de meldpunten zorgwekkend gedrag. Betrek cliënt- en familievertegenwoordigers bij de vormgeving van deze meldpunten en zorg voor een goede opvolging van meldingen die daar binnenkomen, inclusief ondersteuning aan mensen die de melding gedaan hebben.