Strijd tegen wachtlijsten op vele fronten

Depressie

Het was veelvuldig in het nieuws de afgelopen maanden: de wachtlijsten in de ggz zijn nog steeds veel te lang. Het goede nieuws is dat het probleem nu steeds meer aandacht krijgt en dat er beweging lijkt te komen in de aanpak van wachtlijsten.
 
Wachtlijsten zijn er op tal van terreinen: in de jeugdzorg; bij behandeling van autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma's; in de acute ggz; bij beschermd wonen, enzovoort. Het lange wachten op passende zorg veroorzaakt veel leed en leidt vaak tot verergering van klachten. MIND pleit al jaren voor een krachtige aanpak van de wachtlijsten. Het is een ingewikkeld probleem dat alleen opgelost kan worden als alle partijen hun steentje bijdragen. Deze maatregelen zijn hard nodig:

Betere en overzichtelijke informatie

Wie nu inzicht wil hebben in wachttijden moet de websites van alle afzonderlijke aanbieders in zijn regio raadplegen. En dan zijn de cijfers vaak niet eens betrouwbaar. Het zou veel helpen als er één gemeenschappelijk en betrouwbaar overzicht is van wachtlijsten per behandelvorm.

Betere bemiddeling door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben de plicht om voor hun verzekerden op zoek te gaan naar goede zorg als zich wachtlijsten voordoen. Veel mensen weten echter niet dat de zorgverzekeraar hen hierbij kan helpen en veel zorgverzekeraars bieden hun hulp niet actief genoeg aan.

Wachtlijstbegeleiding

In de praktijk worden mensen op een wachtlijst vaak aan hun lot overgelaten. Ze horen lange tijd niets. Een zorgaanbieder zou mensen tussentijds begeleiding moeten bieden: voor ondersteuning, verwijzing naar cliëntenorganisaties of om toch eerder zorg te bieden als de situatie verslechtert. 

Betere screening en doorverwijzing

Door foute doorverwijzingen komen mensen op een verkeerde wachtlijst te staan, waardoor ze uiteindelijk nog veel langer moeten wachten. Een betere screening en doorverwijzing is nodig, waarbij bijvoorbeeld een huisarts ook een specialist voor consultatie moet kunnen inschakelen. Hierdoor wordt ook duidelijker zichtbaar welke mensen genoeg hebben aan een lichte, algemene behandeling en welke mensen een zware, specialistische behandeling nodig hebben.

Betere zorginkoop

Zorgverzekeraars sluiten veel contracten met zorgaanbieders op basis van een gemiddelde patiëntprijs. Dat maakt het aantrekkelijk voor zorgaanbieders om mensen met lichte problematiek te behandelen en mensen met een zware en complexe zorgvraag langer te laten wachten. Zorgverzekeraars moeten allereerst gerichter zorg inkopen. Als zij dat doen zal blijken of er ook echt méér zorg moet worden ingekocht.

Voldoende specialistische therapeuten

Waar echt sprake is van een tekort aan specialistische therapeuten moeten de opleidingen en bijscholingen worden aangepast.

Afspraken

Een aantal van bovengenoemde punten komt ook terug in een Plan van Aanpak dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kort geleden lanceerde om de wachtlijsten in de ggz terug te dringen. MIND wil met de NZa en met de organisaties van verzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken om de wachttijden nu werkelijk terug te dringen. En ook op andere fronten blijft MIND actief tegen de wachtlijsten. De afgelopen maand hebben we aandacht gevraagd voor de wachtlijsten bij onder meer Kassa en Nieuwsuur. Met stichting Strakx en Caleidoscoop is een meldactie gestart voor wachtlijsten bij behandeling van vroegkinderlijke trauma's. En op 24 juni is het grote evenement Last Man Standing.

Meer informatie

Kom in actie tegen de wachtlijsten: www.lastmanstanding.nl

Meer nieuws