Financiering

Hoe wordt het werk van MIND gefinancierd?

Stichting MIND krijgt donaties en nalatenschappen van particuliere donateurs, giften van vermogensfondsen, giften van mensen die voor MIND in actie komen en hier sponsors en donateurs voor zoeken, bijdragen van de Nederlandse Loterij en de Vriendenloterij en giften van bedrijven die ons werk een warm hart toedragen. Daarnaast krijgt MIND Platform een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS en tijdelijke projectsubsidies van onder andere het Ministerie van VWS, projectsubsidies van de organisatie ZonMW en een kleine bijdrage van haar leden. MIND Korrelatie ontvangt eveneens een zogenaamde instellingssubsidie van het Ministerie van VWS. Met de andere leden van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben we afgesproken dat het geld van de Nederlandse Loterij wordt besteed aan de campagne Gezonde Generatie, dat inzet op een psychisch en lichamelijk gezonde generatie in 2040.

MIND en fondsenwerving

MIND wil psychische gezondheid bevorderen door preventie, goede kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen en hun naasten. Dit bereiken we onder meer door in te zetten op voorlichting, onderzoek, innovatie en belangenbehartiging/actie. MIND is voor de uitoefening van haar activiteiten geheel afhankelijk van subsidies en van bijdragen van particuliere donateurs, instellingen en bedrijven. MIND werft fondsen met inachtneming van alle daarvoor geldende regels en afspraken en beschikt dan ook over het CBF-keurmerk voor steunwaardige fondsenwervende instellingen in Nederland. De stichting kent een klachtenregeling.  

Waar besteedt MIND het geld aan?

Alle activiteiten van MIND zijn gericht op onze droom voor het realiseren van een psychisch gezonde samenleving. We volgen onze drie campagnelijnen preventie, kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met psychische problemen. Daaronder hangen wij onze projecten om dit te bewerkstelligen. Met 85% besteding aan de doelstelling van MIND zitten wij ruim boven de norm van 70% van het CBF. Meer hierover kun je lezen in ons meerjarenbeleidsplan en onze jaarverslagen. In onze jaarverslagen kun je lezen hoe MIND haar inkomsten besteedt.