Fundashon Boy Winkel

Doelstelling en naam

In 2001 is het Fundashon Boy Winkel opgericht ter nagedachtenis aan Christiaan Michael ‘Boy’ Winkel. De heer Winkel was van 1958 tot 1973 werkzaam als psychiater in de ambulante geestelijke gezondheidszorg op Curaçao. Later was hij hoofd van de Polikliniek Kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Van 1980 tot 1982 doceerde hij Psychiatrie aan de Universiteit van Addis Abeba. Van 1983 tot zijn overlijden in 1987 was hij adviseur bij het Departement Volksgezondheid en Milieu op Curaçao.
 
Vanuit Fundashon Boy Winkel verleent het MIND (vroeger Fonds Psychische Gezondheid) financiële steun aan activiteiten gericht op resocialisatie en rehabilitatie van psychiatrische patiënten op Curaçao. Daarvoor is elk jaar 30.000,- Naf (€ 18.000,-) beschikbaar.
 
Instellingen in de geestelijke gezondheidszorg op Curaçao kunnen voor projecten op het gebied van rehabilitatie en resocialisatie in aanmerking komen voor subsidie uit het Fundashon Boy Winkel.
Fundashon Boy Winkel heeft onder andere subsidie verstrekt aan de aanschaf van een busje om cliënten naar hun arbeidsrehabilitatieproject te kunnen vervoeren.

Voorwaarden


Er geldt een aantal voorwaarden voor het indienen van een subsidieverzoek.
 
Een subsidie-aanvrager moet aan de volgende eisen voldoen:

  • de aanvrager is een rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting en geen individu
  • de aanvrager heeft het karakter van een non-profitorganisatie.

En met betrekking tot de aanvragen:

  • Fundashon Boy Winkel zal niet bijdragen in de exploitatiekosten van instellingen, maar is gericht op vernieuwingen
  • Verder kunnen alleen aanvragen voor projecten ingediend worden die buiten de basisfinanciering vallen en die dus niet in aanmerking komen voor een externe financieringsstroom
  • Er worden alleen projecten gefinancierd die nog niet gestart zijn en die naar het oordeel van de adviescommissie voldoende levensvatbaar zijn
  • Bij voorkeur moet na een periode van 3 jaar worden aangetoond dat er voor een aantal patiënten werk, huisvesting of dagbesteding is gevonden dankzij het gefinancierde project.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het project waarvoor subsidie aangevraagd wordt, is gericht op de arbeidsrehabilitatie of dagbesteding van (ex-)psychiatrische patiënten.

Voorbeelden zijn: projecten waarin (ex-)psychiatrische patiënten klussen verrichten, maaltijden verzorgen, tuinen aanleggen en onderhouden of een winkel (in tweedehands spullen) runnen.
Dergelijke projecten vergroten de kans op een (al dan niet) betaalde baan voor (ex-)psychiatrische patiënten.

Voor de kosten van materialen, trainingen en/of startkosten van dergelijke projecten kan subsidie aangevraagd worden. Projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen instellingen zullen de voorkeur krijgen. De ervaring leert dat bij rehabilitatie- en resocialisatieprojecten de resultaten verbeteren bij samenwerking. De voorkeur gaat bovendien uit naar enkele projecten van redelijke omvang die in aanmerking kunnen komen voor een subsidie van bijv. 7.000 Naf (ongeveer € 4.200).

Hoe kun je een aanvraag indienen?

Het subsidieverzoek dient formeel te worden ondertekend door degene die binnen de aanvragende instantie de eindverantwoordelijke is (de directeur of een bestuurder). Het subsidieverzoek dient uit de volgende stukken te bestaan:

  • een volledig ingevuld subsidieformulier Fundashon Boy Winkel
  • een begroting en financieringsplan
  • informatie over uw organisatie:
  • een jaarverslag, een jaarrekening, eventueel statuten of ander informatiemateriaal 

MIND beoordeelt of het subsidieverzoek binnen de gestelde criteria valt. Wanneer dat het geval is, wordt uw aanvraag door ons in behandeling genomen. U wordt schriftelijk geïnformeerd over ons besluit. Uitbetaling en controle op de voortgang van de projecten geschieden onder overlegging van bewijsstukken aan MIND.